Privacyverklaring Stipt Uitzendbureau B.V./ Stipt Packaging B.V./ Stipt Materieel B.V./ Stipt Intermediair B.V. (hierna: ‘Stipt’)
 
Stipt neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken.  In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen.  Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Stipt, gevestigd aan De Brauwweg 20, te (3125 AE) Schiedam, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.  Stipt stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen. 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Stipt verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Stipt verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stipt:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van de administratie.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Stipt te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Op grond van de geldende privacywetgeving mag Stipt alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslag. Stipt hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet- en regelgeving en uw privacy dit toelaten.

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Stipt delen, bijvoorbeeld door:

 • u in te schrijven voor werk op één van onze vestigingen;
 • te solliciteren via onze website;
 • een (arbeids)overeenkomst met ons aan te gaan;
 • communicatie met Stipt over een dienst, bijvoorbeeld door het indienen van vragen en/of verzoeken;
 • contact op te nemen per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met één van de medewerkers van Stipt;
 • deel te nemen aan een sociale-media-activiteit (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken) of u via uw social media account aan te melden;
 • cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;

Welke gegevens verzamelen wij?

Afhankelijk van het doel kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens;
 • geboortedatum, geboorteplaats;
 • geslacht;
 • uw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen;
 • eventuele verstrekte referenties of getuigschriften;
 • uw motivatie;
 • burgerlijke staat;
 • bankrekeningnummer;
 • foto of video (op vrijwillige basis);
 • BSN;
 • verklaringen omtrent gedrag;
 • kopie ID-bewijs, werkvergunning, evt. rijbewijs;
 • nationaliteit;
 • overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

Uitwisseling van persoonsgegevens

Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Stipt
Stipt kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Stipt. Stipt ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Stipt kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Stipt
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Stipt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stipt doet er alles aan om verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, verlies  of ongeoorloofde toegang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website https://www.stipt.com zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Wij houden statistieken bij op onze website, hiervoor gebruikt Stipt cookies en scripts van Google Analytics. Dit gebeurt pas wanneer u daar akkoord mee gaat en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met behulp van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij statistieken en trends bijhouden over onze website met als doel om deze voor uw gemak te verbeteren.
Voor het functioneren van de site gebruiken wij ook aanvullende cookies om uw voorkeuren op te slaan. Wij houden bij of u de contrastfunctionaliteit gebruikt, of u akkoord gaat met de cookieverklaring en registreren dat u een lettertype ziet wat we via een externe server aanleveren. Deze voorkeuren bevatten geen enkele vorm van persoonlijke informatie.

Bewaren van persoonsgegevens
Stipt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht op overdracht van uw gegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Tot slot heeft u te allen tijde het recht een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop Stipt omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

Stipt
De Brauwweg 20-30
3125 AE Schiedam
 010-427 01 11
info@stipt.com

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.